Available

40 / NERO

€161,40 €322,80
Available

42 / NERO

€161,40 €322,80
Available

44 / NERO

€161,40 €322,80
Available

46 / NERO

€161,40 €322,80
Available

48 / NERO

€161,40 €322,80
Available

50 / NERO

€161,40 €322,80
Available

40 / BIANCO GIALLO

€116,40 €232,80
Available

42 / BIANCO GIALLO

€116,40 €232,80
Available

44 / BIANCO GIALLO

€116,40 €232,80
Available

46 / BIANCO GIALLO

€116,40 €232,80
Available

48 / BIANCO GIALLO

€116,40 €232,80
Available

40 / BIANCO AZZURRO

€116,40 €232,80
Available

40 / NERO

€167,40 €334,80
Available

42 / NERO

€167,40 €334,80
Available

44 / NERO

€167,40 €334,80
Available

46 / NERO

€167,40 €334,80
Available

48 / NERO

€167,40 €334,80
Available

50 / NERO

€167,40 €334,80
Available

40 / VERDE FANTASIA

€139,80 €279,60
Available

42 / VERDE FANTASIA

€139,80 €279,60
Available

44 / VERDE FANTASIA

€139,80 €279,60
Available

46 / VERDE FANTASIA

€139,80 €279,60
Available

48 / VERDE FANTASIA

€139,80 €279,60
Available

50 / VERDE FANTASIA

€139,80 €279,60
Available

40 / GLICINE/ROSA

€123 €246
Available

42 / GLICINE/ROSA

€123 €246
Available

44 / GLICINE/ROSA

€123 €246
Available

46 / GLICINE/ROSA

€123 €246
Available

48 / GLICINE/ROSA

€123 €246
Available

50 / GLICINE/ROSA

€123 €246
Available

40 / ARANCIO

€115,20 €230,40
Available

40 / AZZURRO

€115,20 €230,40
Available

40 / NERO

€115,20 €230,40
Available

42 / ARANCIO

€115,20 €230,40
Available

42 / AZZURRO

€115,20 €230,40
Available

42 / NERO

€115,20 €230,40
Available

44 / ARANCIO

€115,20 €230,40
Available

44 / AZZURRO

€115,20 €230,40
Available

44 / NERO

€115,20 €230,40
Available

46 / ARANCIO

€115,20 €230,40
Available

46 / AZZURRO

€115,20 €230,40
Available

46 / NERO

€115,20 €230,40
Available

48 / ARANCIO

€115,20 €230,40
Available

48 / AZZURRO

€115,20 €230,40
Available

48 / NERO

€115,20 €230,40
Available

40 / BIANCO

€125,40 €250,80
Available

42 / BIANCO

€125,40 €250,80
Available

44 / BIANCO

€125,40 €250,80
Available

46 / BIANCO

€125,40 €250,80
Available

48 / BIANCO

€125,40 €250,80
Available

40 / CIPRIA/NERO

€68,40 €136,80
Available

40 / CIPRIA/CIPRIA

€68,40 €136,80
Available

42 / CIPRIA/CIPRIA

€68,40 €136,80
Available

46 / CIPRIA/CIPRIA

€68,40 €136,80
Available

40 / CIPRIA/NERO

€86,40 €172,80
Available

42 / CIPRIA/NERO

€86,40 €172,80
Available

40 / CIPRIA

€90 €180
Available

42 / CIPRIA

€90 €180
Available

44 / CIPRIA

€90 €180
Available

46 / CIPRIA

€90 €180
Available

48 / CIPRIA

€90 €180
Available

40 / AZZURRO

€90 €180
Available

42 / AZZURRO

€90 €180
Available

44 / AZZURRO

€90 €180
Available

46 / AZZURRO

€90 €180
Available

48 / AZZURRO

€90 €180
Available

40 / NERO

€90 €180
Available

42 / NERO

€90 €180
Available

44 / NERO

€90 €180
Available

46 / NERO

€90 €180
Available

48 / NERO

€90 €180
Available

40 / AZZURRO

€104,40 €208,80
Available

42 / AZZURRO

€104,40 €208,80
Available

44 / AZZURRO

€104,40 €208,80
Available

46 / AZZURRO

€104,40 €208,80
Available

48 / AZZURRO

€104,40 €208,80
Available

50 / AZZURRO

€104,40 €208,80
Available

40 / FANTASIA AZZURRO

€101,40 €202,80
Available

42 / FANTASIA AZZURRO

€101,40 €202,80
Available

44 / FANTASIA AZZURRO

€101,40 €202,80
Available

46 / FANTASIA AZZURRO

€101,40 €202,80
Available

48 / FANTASIA AZZURRO

€101,40 €202,80
Available

50 / FANTASIA AZZURRO

€101,40 €202,80
Available

40 / VERDE

€131,40 €262,80
Available

42 / VERDE

€131,40 €262,80
Available

44 / VERDE

€131,40 €262,80
Available

46 / VERDE

€131,40 €262,80
Available

48 / VERDE

€131,40 €262,80
Available

50 / VERDE

€131,40 €262,80
Available

42 / GRIGIO

€131,40 €262,80
Available

44 / GRIGIO

€131,40 €262,80
Available

46 / GRIGIO

€131,40 €262,80
Available

40 / GLICINE/ROSA

€77,40 €154,80
Available

42 / GLICINE/ROSA

€77,40 €154,80
Available

44 / GLICINE/ROSA

€77,40 €154,80
Available

46 / GLICINE/ROSA

€77,40 €154,80
Available

48 / GLICINE/ROSA

€77,40 €154,80
Available

50 / GLICINE/ROSA

€77,40 €154,80
Available

40 / LIME

€59,40 €118,80
Available

42 / LIME

€59,40 €118,80
Available

44 / LIME

€59,40 €118,80
Available

46 / LIME

€59,40 €118,80
Available

48 / LIME

€59,40 €118,80
Available

50 / LIME

€59,40 €118,80
Available

40 / CIPRIA

€59,40 €118,80
Available

42 / CIPRIA

€59,40 €118,80
Available

44 / CIPRIA

€59,40 €118,80
Available

46 / CIPRIA

€59,40 €118,80
Available

48 / CIPRIA

€59,40 €118,80
Available

50 / CIPRIA

€59,40 €118,80
Available

40 / LAVANDA

€59,40 €118,80
Available

42 / LAVANDA

€59,40 €118,80
Available

44 / LAVANDA

€59,40 €118,80
Available

46 / LAVANDA

€59,40 €118,80
Available

48 / LAVANDA

€59,40 €118,80
Available

50 / LAVANDA

€59,40 €118,80
Available

40 / NERO

€59,40 €118,80
Available

42 / NERO

€59,40 €118,80
Available

44 / NERO

€59,40 €118,80
Available

46 / NERO

€59,40 €118,80
Available

48 / NERO

€59,40 €118,80
Available

50 / NERO

€59,40 €118,80
Available

40 / BIANCO/NERO/LIME

€89,40 €178,80
Available

42 / BIANCO/NERO/LIME

€89,40 €178,80
Available

44 / BIANCO/NERO/LIME

€89,40 €178,80
Available

46 / BIANCO/NERO/LIME

€89,40 €178,80
Available

48 / BIANCO/NERO/LIME

€89,40 €178,80
Available

50 / BIANCO/NERO/LIME

€89,40 €178,80
Available

40 / BIANCO

€95,40 €190,80
Available

42 / BIANCO

€95,40 €190,80
Available

44 / BIANCO

€95,40 €190,80
Available

46 / BIANCO

€95,40 €190,80
Available

48 / BIANCO

€95,40 €190,80
Available

50 / BIANCO

€95,40 €190,80
Available

40 / FANTASIA

€75,60 €151,20
Available

42 / FANTASIA

€75,60 €151,20
Available

44 / FANTASIA

€75,60 €151,20
Available

46 / FANTASIA

€75,60 €151,20
Available

48 / FANTASIA

€75,60 €151,20
Available

50 / FANTASIA

€75,60 €151,20
Available

40 / ARANCIO

€23,40 €46,80
Available

42 / ARANCIO

€23,40 €46,80
Available

44 / ARANCIO

€23,40 €46,80
Available

46 / ARANCIO

€23,40 €46,80
Available

48 / ARANCIO

€23,40 €46,80
Available

40 / CIPRIA

€23,40 €46,80
Available

42 / CIPRIA

€23,40 €46,80
Available

44 / CIPRIA

€23,40 €46,80
Available

46 / CIPRIA

€23,40 €46,80
Available

48 / CIPRIA

€23,40 €46,80
Available

40 / VERDE

€23,40 €46,80
Available

42 / VERDE

€23,40 €46,80
Available

44 / VERDE

€23,40 €46,80
Available

46 / VERDE

€23,40 €46,80
Available

48 / VERDE

€23,40 €46,80
Available

40 / NERO

€23,40 €46,80
Available

42 / NERO

€23,40 €46,80
Available

44 / NERO

€23,40 €46,80
Available

46 / NERO

€23,40 €46,80
Available

48 / NERO

€23,40 €46,80
Available

40 / ARANCIO

€75,60 €151,20
Available

42 / ARANCIO

€75,60 €151,20
Available

44 / ARANCIO

€75,60 €151,20
Available

46 / ARANCIO

€75,60 €151,20
Available

48 / ARANCIO

€75,60 €151,20
Available

40 / CIPRIA

€75,60 €151,20
Available

42 / CIPRIA

€75,60 €151,20
Available

44 / CIPRIA

€75,60 €151,20
Available

46 / CIPRIA

€75,60 €151,20
Available

48 / CIPRIA

€75,60 €151,20
Available

40 / AZZURRO

€75,60 €151,20
Available

42 / AZZURRO

€75,60 €151,20
Available

44 / AZZURRO

€75,60 €151,20
Available

46 / AZZURRO

€75,60 €151,20
Available

48 / AZZURRO

€75,60 €151,20
Available

40 / NERO

€75,60 €151,20
Available

42 / NERO

€75,60 €151,20
Available

44 / NERO

€75,60 €151,20
Available

46 / NERO

€75,60 €151,20
Available

48 / NERO

€75,60 €151,20
Available

40 / FANTASIA

€108 €216
Available

42 / FANTASIA

€108 €216
Available

44 / FANTASIA

€108 €216
Available

46 / FANTASIA

€108 €216
Available

48 / FANTASIA

€108 €216
Available

50 / FANTASIA

€108 €216
Available

40 / AZZURRO

€143,40 €286,80
Available

42 / AZZURRO

€143,40 €286,80
Available

44 / AZZURRO

€143,40 €286,80
Available

46 / AZZURRO

€143,40 €286,80
Available

48 / AZZURRO

€143,40 €286,80
Available

40 / CIPRIA/NERO

€89,40 €178,80
Available

40 / VERDE

€95,40 €190,80
Available

42 / VERDE

€95,40 €190,80
Available

44 / VERDE

€95,40 €190,80
Available

46 / VERDE

€95,40 €190,80
Available

48 / VERDE

€95,40 €190,80
Available

50 / VERDE

€95,40 €190,80
Available

40 / GRIGIO

€119,40 €238,80
Available

42 / GRIGIO

€119,40 €238,80
Available

44 / GRIGIO

€119,40 €238,80
Available

46 / GRIGIO

€119,40 €238,80
Available

48 / GRIGIO

€119,40 €238,80
Available

40 / CIPRIA

€113,40 €226,80
Available

42 / CIPRIA

€113,40 €226,80
Available

44 / CIPRIA

€113,40 €226,80
Available

46 / CIPRIA

€113,40 €226,80
Available

48 / CIPRIA

€113,40 €226,80
Available

50 / CIPRIA

€113,40 €226,80
Available

40 / GIALLO

€116,40 €232,80
Available

42 / GIALLO

€116,40 €232,80
Available

44 / GIALLO

€116,40 €232,80
Available

46 / GIALLO

€116,40 €232,80
Available

48 / GIALLO

€116,40 €232,80
Available

50 / GIALLO

€116,40 €232,80
Available

40 / ALOE

€116,40 €232,80
Available

42 / ALOE

€116,40 €232,80
Available

44 / ALOE

€116,40 €232,80
Available

46 / ALOE

€116,40 €232,80
Available

48 / ALOE

€116,40 €232,80
Available

50 / ALOE

€116,40 €232,80
Available

40 / CARTA DA ZUCCHERO

€83,40 €166,80
Available

42 / CARTA DA ZUCCHERO

€83,40 €166,80
Available

44 / CARTA DA ZUCCHERO

€83,40 €166,80
Available

46 / CARTA DA ZUCCHERO

€83,40 €166,80
Available

48 / CARTA DA ZUCCHERO

€83,40 €166,80
Available

50 / CARTA DA ZUCCHERO

€83,40 €166,80
Available

40 / BIANCO

€83,40 €166,80
Available

42 / BIANCO

€83,40 €166,80
Available

44 / BIANCO

€83,40 €166,80
Available

46 / BIANCO

€83,40 €166,80
Available

48 / BIANCO

€83,40 €166,80
Available

50 / BIANCO

€83,40 €166,80
Available

40 / NERO

€83,40 €166,80
Available

42 / NERO

€83,40 €166,80
Available

44 / NERO

€83,40 €166,80
Available

46 / NERO

€83,40 €166,80
Available

48 / NERO

€83,40 €166,80
Available

50 / NERO

€83,40 €166,80
Available

40 / BLU SCURO

€77,40 €154,80
Available

42 / BLU SCURO

€77,40 €154,80
Available

44 / BLU SCURO

€77,40 €154,80
Available

46 / BLU SCURO

€77,40 €154,80
Available

48 / BLU SCURO

€77,40 €154,80
Available

50 / BLU SCURO

€77,40 €154,80
Available

40 / BEIGE

€77,40 €154,80
Available

42 / BEIGE

€77,40 €154,80
Available

44 / BEIGE

€77,40 €154,80
Available

46 / BEIGE

€77,40 €154,80
Available

48 / BEIGE

€77,40 €154,80
Available

50 / BEIGE

€77,40 €154,80
Available

40 / AZZURRO

€86,40 €172,80
Available

42 / AZZURRO

€86,40 €172,80
Available

44 / AZZURRO

€86,40 €172,80
Available

46 / AZZURRO

€86,40 €172,80
Available

48 / AZZURRO

€86,40 €172,80
Available

40 / FANTASIA

€77,40 €154,80
Available

42 / FANTASIA

€77,40 €154,80
Available

44 / FANTASIA

€77,40 €154,80
Available

46 / FANTASIA

€77,40 €154,80
Available

48 / FANTASIA

€77,40 €154,80
Available

40 / ARANCIO

€65,40 €130,80
Available

42 / ARANCIO

€65,40 €130,80
Available

44 / ARANCIO

€65,40 €130,80
Available

46 / ARANCIO

€65,40 €130,80
Available

48 / ARANCIO

€65,40 €130,80
Available

40 / AZZURRO

€65,40 €130,80
Available

42 / AZZURRO

€65,40 €130,80
Available

44 / AZZURRO

€65,40 €130,80
Available

46 / AZZURRO

€65,40 €130,80
Available

48 / AZZURRO

€65,40 €130,80
Available

40 / NERO

€65,40 €130,80
Available

42 / NERO

€65,40 €130,80
Available

44 / NERO

€65,40 €130,80
Available

46 / NERO

€65,40 €130,80
Available

48 / NERO

€65,40 €130,80
Available

40 / BLU SCURO

€71,40 €142,80
Available

42 / BLU SCURO

€71,40 €142,80
Available

44 / BLU SCURO

€71,40 €142,80
Available

46 / BLU SCURO

€71,40 €142,80
Available

48 / BLU SCURO

€71,40 €142,80
Available

TU / LIME

€48,60 €97,20
Available

TU / CIPRIA

€48,60 €97,20
Available

TU / LAVANDA

€48,60 €97,20
Available

TU / VERDE

€48,60 €97,20
Available

TU / NERO

€48,60 €97,20
Available

40 / VERDE

€53,40 €106,80
Available

42 / VERDE

€53,40 €106,80
Available

44 / VERDE

€53,40 €106,80
Available

46 / VERDE

€53,40 €106,80
Available

48 / VERDE

€53,40 €106,80
Available

40 / ROSA

€53,40 €106,80
Available

42 / ROSA

€53,40 €106,80
Available

44 / ROSA

€53,40 €106,80
Available

46 / ROSA

€53,40 €106,80
Available

40 / NERO

€67,20 €134,40
Available

40 / LAVANDA

€67,20 €134,40
Available

42 / LAVANDA

€67,20 €134,40
Available

44 / NERO

€67,20 €134,40
Available

44 / LAVANDA

€67,20 €134,40
Available

46 / NERO

€67,20 €134,40
Available

46 / LAVANDA

€67,20 €134,40
Available

48 / NERO

€67,20 €134,40
Available

48 / LAVANDA

€67,20 €134,40
Available

50 / NERO

€67,20 €134,40
Available

50 / LAVANDA

€67,20 €134,40
Available

40 / BIANCO/NERO/BEIGE

€67,20 €134,40
Available

42 / BIANCO/NERO/BEIGE

€67,20 €134,40
Available

44 / BIANCO/NERO/BEIGE

€67,20 €134,40
Available

46 / BIANCO/NERO/BEIGE

€67,20 €134,40
Available

48 / BIANCO/NERO/BEIGE

€67,20 €134,40
Available

50 / BIANCO/NERO/BEIGE

€67,20 €134,40
Available

40 / GRIGIO

€72 €144
Available

42 / GRIGIO

€72 €144
Available

44 / GRIGIO

€72 €144
Available

46 / GRIGIO

€72 €144
Available

48 / GRIGIO

€72 €144
Available

40 / CIPRIA

€74,40 €148,80
Available

42 / CIPRIA

€74,40 €148,80
Available

44 / CIPRIA

€74,40 €148,80
Available

46 / CIPRIA

€74,40 €148,80
Available

48 / CIPRIA

€74,40 €148,80
Available

50 / CIPRIA

€74,40 €148,80
Available

40 / AZZURRO

€77,40 €154,80
Available

42 / AZZURRO

€77,40 €154,80
Available

44 / AZZURRO

€77,40 €154,80
Available

46 / AZZURRO

€77,40 €154,80
Available

48 / AZZURRO

€77,40 €154,80
Available

TU / CIPRIA

€34,20 €68,40
Available

TU / LAVANDA

€34,20 €68,40
Available

TU / LIME

€34,20 €68,40
Available

TU / NERO

€34,20 €68,40
Available

40 / BIANCO

€54 €108
Available

42 / BIANCO

€54 €108
Available

44 / BIANCO

€54 €108
Available

46 / BIANCO

€54 €108
Available

48 / BIANCO

€54 €108
Available

50 / BIANCO

€54 €108
Available

40 / ROSA/GLICINE

€59,40 €118,80
Available

42 / ROSA/GLICINE

€59,40 €118,80
Available

44 / ROSA/GLICINE

€59,40 €118,80
Available

46 / ROSA/GLICINE

€59,40 €118,80
Available

48 / ROSA/GLICINE

€59,40 €118,80
Available

50 / ROSA/GLICINE

€59,40 €118,80
Available

40 / BEIGE

€113,40 €226,80
Available

42 / BEIGE

€113,40 €226,80
Available

44 / BEIGE

€113,40 €226,80
Available

46 / BEIGE

€113,40 €226,80
Available

48 / BEIGE

€113,40 €226,80
Available

50 / BEIGE

€113,40 €226,80
Available

40 / BLU SCURO

€113,40 €226,80
Available

42 / BLU SCURO

€113,40 €226,80
Available

44 / BLU SCURO

€113,40 €226,80
Available

46 / BLU SCURO

€113,40 €226,80
Available

48 / BLU SCURO

€113,40 €226,80
Available

50 / BLU SCURO

€113,40 €226,80
Available

40 / GIALLO

€115,20 €230,40
Available

42 / GIALLO

€115,20 €230,40
Available

44 / GIALLO

€115,20 €230,40
Available

46 / GIALLO

€115,20 €230,40
Available

48 / GIALLO

€115,20 €230,40
Available

40 / ALOE

€115,20 €230,40
Available

42 / ALOE

€115,20 €230,40
Available

44 / ALOE

€115,20 €230,40
Available

46 / ALOE

€115,20 €230,40
Available

48 / ALOE

€115,20 €230,40
Beatrice sheath dress in duchesseAbito Beatrice tubino in duchesse-CANNELLA
Available
Cotton shirt dressAbito chemisier in cotone-CANNELLA
Available

Cotton shirt dress

€116,40 €232,80
Ginevra sheath dress with bowAbito Ginevra tubino con fiocco-CANNELLA
Available

Ginevra sheath dress with bow

€167,40 €334,80
Long Greta dress in georgetteAbito Greta lungo in georgette-CANNELLA
Available

Long Greta dress in georgette

€139,80 €279,60
Luna one-shoulder printed dressAbito Luna monospalla stampato-CANNELLA
Available
Mini dress with tulleAbito mini con tulle-CANNELLA
Available

Mini dress with tulle

€115,20 €230,40
Flared dress with beltAbito svasato con cintura -CANNELLA
Available

Flared dress with belt

€125,40 €250,80
Abito tubino con corpino stampa floreale-CANNELLA
Available
Floral print sheath dressAbito tubino con stampa floreale-CANNELLA
Available

Floral print sheath dress

€86,40 €172,80
Sheath dress with tulleAbito tubino con tulle-CANNELLA
Available
Patterned sheath dressAbito tubino fantasia-CANNELLA
Available

Patterned sheath dress

€104,40 €208,80